Današnja JU “Kulturni centar Srebrenica” u Srebrenici, kao takva registrovana je
17.11.2008. godine kod suda u Bijeljini, međutim njegov historijat započinje 1960. godine,
kada je osnovana njegova preteča, Narodni univerzitet “Zvonimir Šubić”, Srebrenica. Kao
predmet poslovanja, Univerzitetu su tada određeni svi vidovi obrazovanja odraslih i
organizovanje kulturnih priredbi. Imao je svrhu i zadatak da pruža pismenost, praktična
znanja, opšte obrazovanje građana, te da im omogući da prema ličnim interesima,
naklonostima i potrebama proširuju svoje obrazovanje iz pojedinih oblasti nauke, tehnike i
kulture.

Pod navedenim imenom egzistira do 1985. godine, kada je, sa izgradnjom novog objekta
površine 3.500 m² (u kojem se i danas obavlja djelatnost), izvršena registracija “Centra za
kulturu, informisanje i obrazovanje Srebrenica”, koji biva njegovim pravnim nasljednikom
te nastavlja postojati kao najvažnija kulturna ustanova na području opštine. Kapaciteti
objekta, koji je u tom period bio jedan od dva najsavremenija na području bivše
Jugoslavije, pružaju mogućnost za nastavak rada već postojećeg Radio Srebrenica u
okviru ove ustanove. Također, u okviru iste konstituiše se i Kulturno-umjetničko društvo
“Vaso Jovanović”, sa svojim sekcijama: folklornom i dramskom.
Objekat je još tada raspolagao galerijom, u kojoj su se realizirale razne izložbe, velikom
salom sa 460 mjesta i rotacionom binom gdje su organizirane pozorišne predstave i
sedmodnevne smotre folklora, malom salom sa kapacitetom od 89 mjesta koja se
uglavnom koristila za organizovanje književnih večeri, promocija knjiga i sl, te
opremljenim pratećim prostorijama za vježbe KUD-a, šminkernicama i frizerajem.
Centar je imao i vlastitu produkciju srebreničkih novina sve do početka ratnih dejstava
1992. Godine. Nakon rata, 1996.godine uslijedila je pregistracija u JODP ”Dom kulure”
Srebrenica, što je značilo nastavak postojanja sa promjenom statusa, a 2008. godine isti
postaje JU “Kulturni centar Srebrenica”, koji za osnovnu djelatnost ima kulturu i
obrazovanje.

U skladu sa Statutom, javna ustanova danas ima slijedeće odjele:
– Odjel za kulturu;
– Odjel za informisanje i obrazovanje;
– Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu;
– Odjel za računovodstveno-administrativne poslove

Unutar objekta smještene su brojne institucije i servisi za građane:

 • Narodna biblioteka sa
  zavičajnom zbirkom,
 • JP JS RTV Srebrenica,
 • KUD “Vaso Jovanović” iz Srebrenice,
 • Turistička organizacija Srebrenica,
 • kao i nevladine organizacije Biznis centar
  Srebrenica,
 • UG Sara,
 • Srebrenica 99,
 • Lovačko društvo Javor Srebrenica,
 • Avaz i
 • političke partije SDA,SBBIH kao i još nekoliko drugih zakupaca.

Mada su implementirane određene faze rekonstrukcije, obje sale su funkcionalne, galerija
takodjer (mada dislocirana u odnosu na prvobitni položaj), ipak su potrebna dodatna
ulaganja kako bi se objektu vratio prijeratni sjaj. Međutim, sa sigurnošću se može reći da
se kulturna ponuda grada realizira najvećim dijelom unutar Kulturnog centra…

Djelatnosti JU “Kulturni centar Srebrenica” Srebrenica su:

 • 18.11 Štampanje novina,
 • 18.12 Ostalo štampanje,
 • 18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
 • 18.14 Knjigovezačke i pripadajuće uslužne djelatnosti,
 • 47.41 Trgovina na malo računarima,
 • 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom I pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.76 Trgovina na malo cvijećem,
 • 47.77 Trgovina na malo satovima, nakitom u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama,
 • 56.10 Djelatnost restorana i usluge dostave hrane,
 • 56.30 Djelatnost pripreme i posluživanja pića (barovi, bifei i kafane),
 • 59.14 Djelatnosti prokazivanja filmova,
 • 73.11 Agencije za reklamu I propaganda,
 • 77.22 Iznajmljivanje video traka I diskova,
 • 77.29 Iznajmljivanje I davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo,
 • 82.30 Organizacija poslovnih sajmova i sastanaka,
 • 85.5 Ostalo obrazovanje,
 • 85.59 Ostalo obrazovanje d.n,
 • 90.01 Izvođačka umjetnost,
 • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo,
 • 90.04 Rad umjetničkih objekata,
 • 91.01 Djelatnosti biblioteka I arhiva,
 • 91.02 Djelatnosti muzeja,
 • 93.2 Zabavne i rekreativne djelatnosti,